info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) Mô tả chức năng EVE nâng cao Ngắt

Bridgetek BT81X (815/6) Mô tả chức năng EVE nâng cao Ngắt

May 09, 2019

Chân đầu ra ngắt được bật bởi REG_INT_EN. Khi REG_INT_EN bằng 0, INT_N là trạng thái ba (được kéo đến
cao bằng điện trở kéo lên bên ngoài). Khi REG_INT_EN là 1, INT_N bị điều khiển ở mức thấp khi có bất kỳ ngắt nào
cờ trong REG_INT_FLAGS ở mức cao, sau khi che dấu bằng REG_INT_MASK. Viết '1' trong bất kỳ bit nào
REG_INT_MASK sẽ kích hoạt ngắt tương ứng. Mỗi bit trong REG_INT_FLAGS được đặt bởi một
nguồn ngắt tương ứng. REG_INT_FLAGS có thể đọc được bởi máy chủ bất cứ lúc nào và xóa khi
đọc.
Chân INT_N là đầu ra open-Drain (OD) theo mặc định. Nó có thể được cấu hình để đẩy đầu ra bằng cách đăng ký
REG_GPIOX.
image