Trang chủ > Danh sách tiêu chuẩn > Danh sách TFT LCD

Danh sách TFT LCD


Danh sách TFT

Số Phần

Pixel

phác thảo kích thước

VA

AA

Driver IC

Độ sáng màn hình

Ghi chú

0,9 inch

T009GES-01

80x160

15.80x27.00

15.00x25.80

11.52x20.16

ST7735S

300nit

1,22 inch NMLCD-R122Z1E-015-SPC 240 x240 25,86 x 28,91 24,36 x 36,96 21,96 x21,96 ST7789V 200nit
NMLCD-HX121024C-C2 240 x240 33,66 x 33,02 33,66 x 31,92 30,96 x 26,32 ST7789 250nit
NMLCD-HX121024C-C1 240 x240 33,66 x33,02 33,66 x31,92 30,96 x26,32 ST7789 250nit
1,3 inch NMLCD-HX130824C-A 240x240 38.23x36.60 37.83x36.10 32.4x32.40 ST7789 300nit
1,4 inch
NMLCD-HX141010C-A (1) 320 x320 34.00 x 29.00 32,24 x27,70 26,50 x 25,49 ST796 300nit
NMLCD-HX141010C-A 240 x240 34.00 x29.00 32,24 x27,70 26,50 x25,49 ST7789 300nit

1,44 inch

NMLCD-144-18-0005

128x128

33.00x33.03

25.50x26.50

300nit

NMLCD-144128128

128x128

31.00x34.00

25.50x26.50

ST7735S

300nit

1,54 inch

NMLCD-HX151024C-A

240x240

31.52x35.10

30.12x33.22

27.72x27.72

ST7789H2

300nit

NMLCD-HX154320C-A

320x320

31.52x33.72

30.12x33.12

27.74x27.74

ST7796S

300nit

1,77 inch

NMLCD-177128160

128x160

33.83x43.42

31.83x41.42

28.03x35.04

ILI9163V

300nit

2,0 inch

NMLCD-020-0219

240x320

34.50x48.80

33,60 x 46,60

30.60x40.80

300nit

NMLCD-LI200-18-0029

320x240

46.10x41.00

40.80x30.60

300nit

2,2 inch NMLCD-220Q33 320 x320 47,4 x 51,85 42.00 x42.00 39,36 x 39,36 160nit

2,31 inch

NMLCD-T231-40-0034

240x320

51.00x45.80

46.752x35.064

ILI9342C

300nit

NM-23QV018-D1I2-C1AA-NNA-V2

320x240

55.20x47.55

49.75x41.66

46.75x35.06

ILI9342C

300nit

2,4 inch

NMLCD-24240320-RTP

240x320

42.72x60.26

40.32x56.26

36.72x48.96

ILI9341V

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-24240320

240x320

42.72x60.20

40.32x56.26

36.72x48.90

ILI9341V

300nit

NMLCD-24240320-CLB

240X320

42.72x60.26

40.32x56.26

36.72x48.96

ILI9341V

300nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-24QA

240x320

42.72x60.26

40.32x56.26

36.72x48.97

ILI9341

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

2,8 inch

NMLCD-28240320

240x320

50.00x69.20

43,80x58,50

43.20x57.60

ILI9341V

300nit

NMLCD-28240320-CLB

240x320

50.00x69.20

43,80x58,50

43.20x57.60

ILI9341V

300nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-28240320-RTP

240x320

50.00x69.20

43,80x58,50

43.20x57.60

ILI9341V

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-28QA

240x320

50.00x69.20

43,80x58,50

43.20x57.60

ILI9341

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

3,2 inch

NMLCD-32240320-CTP-CLB

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341V

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-32QA

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-32240320-RTP

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341V

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-32240320-CLB

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341V

300nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-32240320

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341v

300nit

3,5 inch

NMLCD-35480320

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

NM035NC111

320x240

76.90x63.90

72.08x52.56

HX8238D

300nit

NMLCD-35320480-CLB

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-35320480-RTP

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-35320480-CTP-CLB

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-35QA

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

3,97 inch

NMLCD-4008-V2

480x800

57.14x96.85

52.64x87.20

51.84x86.40

ILI9806E

400nit

4,3 inch

NMLCD-43480272-SB

480x272

67.20x105.50

57.70x98.90

95,04x53,856

HX8257A

1000nit

NMLCD-43T

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04 x 53,86

ST7282

500nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-43480272-CTP-CLB

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

HX8257A

500nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-43480272-CLB-SB

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

HX8257A

1000nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-43480272-RTP-SB

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

HX8257A

1000nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-43480272-CTP-CLB-SB

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

HX8257A

1000nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-43CT

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

FT5306

500nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-43

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

HX8357D

500nit

NMLCD-43480272-CLB

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

HX8257A

500nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-43480272-RTP

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

HX8257A

500nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-43480272

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

HX8257A

500nit

NMLCD-CPT43480272

480x272

105.50x67.20

98,90x57,70

95,04x53,856

OTA5180A

500nit

5,0 inch

NMLCD-50800480-CTP-CLB-SB

800x480

120.70x75.80

110.70x67.40

108,00x64,80

Nguồn: ILI6122 Cổng: ILI5960

1000nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-50480272-24BIT

480x272

120.70x75.80

113.50x65.44

110.88x62.83

ILI6482B

500nit

Kính CPT được sử dụng

NMLCD-50800480-CLB-SB

800x480

120.70x75.80

110.70x67.40

108,00x64,80

Nguồn: ILI6122 Cổng: ILI5960

1000nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-50800480-RTP-SB

800x480

120.70x75.80

110.70x67.40

108,00x64,80

Nguồn: ILI6122 Cổng: ILI5960

1000nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-50800480-SB

800x480

120.70x75.80

110.70x67.40

108,00x64,80

Nguồn: ILI6122 Cổng: ILI5960

1000nit

NMLCD-50800480-CTP-CLB

800x480

120.70x75.80

110.70x67.40

108,00x64,80

Nguồn: ILI6122 Cổng: ILI5960

500nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-50800480-CLB

800x480

120.70x75.80

110.70x67.40

108,00x64,80

Nguồn: ILI6122 Cổng: ILI5960

500nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-50800480

800x480

120.70x75.80

110.70x67.40

108,00x64,80

Nguồn: ILI6122 Cổng: ILI5960

500nit

NMLCD-50800480-RTP

800x480

120.70x75.80

110.70x67.40

108,00x64,80

Nguồn: ILI6122 Cổng: ILI5960

500nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

6 inch
NMLCD-061IDW1-B00 800 x 400 144,80 x 87,60 134,40 x 81,60 132,00 x 79,20 500nit

7,0 inch

NMLCD-70800480-CLB-SB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153,84x85,63

Nguồn: EK73002 Cổng: EK9716

1000nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

TPF0702002N

1200x1920

99.70x161.03

97.46x159.56

94.50x151.20

500nit

NMLCD-70800480-RTP

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153,84x85,63

Nguồn: EK73002 Cổng: EK9716

500nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-70800480-LVDS-CTP-SB

800x480

164.90x100.00

156.68x89.79

154,08x85,92

1000nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-70800480-CLB-Gel

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153,84x85,63

Nguồn: EK73002 Cổng: EK9716

500nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-70800480-CTP-CLB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153,84x85,63

Nguồn: EK73002 Cổng: EK9716

500nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-70800480-SB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153,84x85,63

Nguồn: EK73002 Cổng: EK9716

1000nit

NMLCD-70800480-CTP-CLB-SB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153,84x85,63

Nguồn: EK73002 Cổng: EK9716

1000nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

NMLCD-70800480-RTP-SB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153,84x85,63

Nguồn: EK73002 Cổng: EK9716

1000nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện trở

NMLCD-70800480-CLB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153,84x85,63

Nguồn: EK73002 Cổng: EK9716

500nit

Không liên lạc với vách ngăn kính

NMLCD-70800480

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153,84x85,63

Nguồn: EK73002 Cổng: EK9716

500nit

8 inch

NM080IA-O1E-Pre (V01)

1024x768

174.00x136.00

163.05x122.54

162.05x121.54

300nit

Với bảng điều khiển cảm ứng điện dung

9 inch

NM090-BP5002

800x480

210.70x126.40

201.38x114.99

197.00x111.70

300nit

10,1 inch

NM-TFTV101-1

1024x600

235.00x143.00

226.40x128.70

222.72x125.28

HX8282 + HX8696

380nit

NMLCD-101MB02000

1920x1200

228.10x147.50

218.44x136.90

217.44x135.90

380nit

NMLCD-101C1024600

1024x600

235.00x143.00

226.40x128.70

222.75x125.28

280nit

NM101WUM-NS0

1200x1920

142.32x227.38

140.26x225.35

135.36x216.58

380nit

11,6 inch

NM11F019G00

1920x1080

269.196x158.804

260.896x148.504

256.896x144.504

250nit